Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X

Rodzaje świadczeń

ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

Świadczeniami rodzinnymi są m.in:

1)    zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym dodatek z tytułu:

 • urodzenia dziecka
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 • samotnego wychowywania dziecka
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 • rozpoczęcia roku szkolnego
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na dojazdy i na zamieszkanie)

 

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

- rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

- opiekunowi faktycznemu dziecka;

- osobie uczącej się


2)   świadczenia opiekuńcze, w tym:

 • zasiłek pielęgnacyjny
 • specjalny zasiłek opiekuńczy
 • świadczenie pielęgnacyjne


3)   jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.


ZASIŁEK RODZINNY

 ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

 

Przysługuje:

 •  od 01.11.2016 r. w wysokości:

95 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia 5 roku życia,

124 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

135 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.


 • osobom, do ukończenia przez dziecko:

- 18 roku życia

- nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,

- 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:

- rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

- ojciec dziecka jest nieznany,

- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

- sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na okres zasiłkowy (nie wcześniej niż od miesiąca w którym złożono wniosek). Okres zasiłkowy zaczyna się dnia 1 listopada i trwa do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych.

Aby starać się o prawo do któregokolwiek dodatku, należy być uprawnionym do pobierania zasiłku rodzinnego.

 

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU:


URODZENIA DZIECKA

Przysługuje:

 • jednorazowo, w wysokości 1 000 zł;
 • matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka;
 • jeśli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży (pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną);

 

OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO

Przysługuje:

 • w wysokości 400 zł miesięcznie;
 • matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką,
 • uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

- 24 miesięcy kalendarzowych.

- 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,

- 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności

 

Nie przysługuje, jeżeli:

 • bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
 • podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 • w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego;
 • dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej;
 • w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.


SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA

Przysługuje:

 •  od 01.11.2016 r. w wysokości 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci.

 

matce lub ojcu dziecka jeżeli jest osobą samotną (tj. pannie, kawalerowi, osobie pozostającej w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, rozwiedzionej, wdowie lub wdowcowi) o ile nie wychowuje dziecka z ojcem lub matką dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

- drugi z rodziców dziecka nie żyje;

- ojciec dziecka jest nieznany;

- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.


WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ

Przysługuje:

 •  od 01.11.2016 r. w wysokości 95 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;

 matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka,

 

KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

Przysługuje:

 • od 01.11.2016 r. w wysokości:

90 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

110 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia

 - matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

- do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;

- powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

Przysługuje:

 • jednorazowo w wysokości 100 zł na dziecko;
 • ojcu matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego, albo rocznego przygotowania przedszkolnego („zerówka”).

 

PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

Przysługuje:

 • od 01.11.2016 r. w wysokości:

na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu („na dojazdy”) z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – w wysokości 69 zł miesięcznie na dziecko.

na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem („na zamieszkanie”) w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – w wysokości 113 zł miesięcznie na dziecko

 

 • przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki, od września do czerwca następnego roku kalendarzowego, na:
 • matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, albo osobie uczącej się. 

Aby starać się o prawo do któregokolwiek dodatku, należy być uprawnionym do pobierania zasiłku rodzinnego.

 

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka

Przysługuje:

 • jednorazowo w wysokości 1 000 zł na jedno dziecko.
 • jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 922 zł. 
 • matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka,  

 

Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpatrzenia.

 

Do ustalenia prawa do tzw. „becikowego” obowiązują te same zasady i dokumenty co do ustalania dochodu rodziny do zasiłku rodzinnego.

 

Nie przysługuje:

 • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE


ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Przysługuje:

 • w wysokości 153 zł miesięcznie;
 • niepełnosprawnemu dziecku;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osobie, która ukończyła 75 lat;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

 

Nie przysługuje:

 • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

 

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY


Specjalny zasiłek opiekuńczy przyznawany jest na okres zasiłkowy.

Przysługuje:

 • w wysokości 520 zł miesięcznie.
 • jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł;
 • osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 1439) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

- nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub

- rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Nie przysługuje m.in, jeżeli:

 • osoba sprawująca opiekę:

- ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

- ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

- legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 • osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
 • członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;
 • na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna;
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

 

Przysługuje:

 • w wysokości:

- od dnia 1 stycznia 2017 r. – 1 406 zł miesięcznie.

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od stycznia 2017 r. Waloryzacja polega na zwiększeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego o wskaźnik waloryzacji.

 • z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej:

- matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli: nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

-osobom, o których mowa w ust. 1 pkt. 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

- rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

- nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

- nie ma osób, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Nie przysługuje, jeżeli:

 • osoba sprawująca opiekę:

-ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

-ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;

 • osoba wymagająca opieki:

-pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

-została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

 • na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
 • na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna;
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

 Od 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie przepis, która wprowadza nowe świadczenie do ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE.

Będzie przysługiwać:

a)      niezależnie od dochodu;

b)      w wysokości 1 000 zł miesięcznie (świadczenie będzie świadczeniem podzielnym, przysługującym również w niepełnej wysokości, za niepełny miesiąc, a w przypadku urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych);

c)      matce albo ojcu dziecka (ojcu w przypadku skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka; śmierci matki dziecka; porzucenia dziecka przez matkę);

d)      opiekunowi faktycznemu, rodzinie zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej), osobie która przysposobiła dziecko - w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10 roku życia;

e)      w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci; jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka;

f)       przez okres - w przypadku urodzenia przy jednym porodzie, przysposobienia lub objęcia opieką:

- 52 tygodni - jednego dziecka,

- 65 tygodni - dwojga dzieci

- 67 tygodni - trojga dzieci

- 69 tygodni - czworga dzieci

- 71 tygodni - pięciorga i więcej dzieci.

Będą mogły się ubiegać osoby:

a)      które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego m.in:

- studenci, osoby uczące się

- osoby bezrobotne (niezależnie czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy czy nie)

- osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych

- osoby zatrudnione

- prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą

 

b)      których dziecko urodzi się po 1 stycznia 2016 r.

 

c)      których dziecko urodziło się przed 1 stycznia 2016 r., a które nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 52 tygodnia życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

 

 Nie będzie przysługiwać, m.in. gdy:

a)      w przypadku rodzica:

- co najmniej jeden z nich otrzymywać będzie zasiłek macierzyński

- dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej;

- w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna;

- przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

 

b)      w przypadku opiekuna faktycznego lub rodziny zastępczej:

- co najmniej jedna z osób otrzymywać będzie zasiłek macierzyński

- nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;

- w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna;

 

c)      w przypadku przysposobienia dziecka:

- dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej 

- w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna.

Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku opiekuna faktycznego lub rodziny zastępczej - od miesiąca objęcia dziecka opieką, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego został złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia, przysposobienia dziecka lub od dnia objęcia dziecka opieką. W przypadku złożenia wniosku po terminie - prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Dla dzieci urodzonych przed 01.01.2016 r. - wniosek o ustalenie prawa do świadczenia (i ewentualne przyznanie od stycznia 2016 r.), należy złożyć do dnia 31.03.2016 r. Na wniosek złożony po tym czasie nie będzie możliwości przyznania świadczenia „wstecz”, a jedynie na okres przysługujący.

 

Wnioski będzie można składać od 2 stycznia 2016 r.

Wzór wniosku o świadczenie rodzicielskie będzie określony w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 

WAŻNE!!!

dla osób pobierających zasiłek rodzinny oraz dodatki lub specjalny zasiłek opiekuńczy – od 01.01.2016 r. świadczenie rodzicielskie będzie dochodem uzyskanym, w związku z czym w przypadku ustalenia w rodzinie dodatkowo prawa do świadczenia rodzicielskiego - będzie należało dokonać ponownego przeliczenia dochodu rodziny dla powyższych świadczeń.

 

 

„ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ”

 Od 1 stycznia 2016 r. wchodzi również w życie przepis tzw. „złotówka za złotówkę”.

Rodziny, które przekroczą próg dochodowy (674 zł lub 764 zł na osobę w rodzinie) nie stracą możliwości ubiegania się o świadczenia. Zmiana ta (dla osób ubiegających się o zasiłek rodzinny oraz dodatki) daje możliwość stopniowego obniżania świadczeń wraz ze wzrostem dochodów.

Osoby, które przed 01.01.2016 r. nie spełniały kryterium dochodowego do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy od 01.11.2015 r. do 31.10.2016 r., będą mogły ponownie wystąpić z wnioskiem o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego z zastosowaniem przepisu „złotówka za złotówkę”.

W przypadku świadczeń przyznanych zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami będzie ustalana indywidualnie dla każdej rodziny.

Przysługujące świadczenia będą stanowiły różnicę pomiędzy łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Raciborska 27
44-350 Gorzyce

Telefon: 032 4511671 , 032 4514444
E-mail: poczta@opsgorzyce.pl
Godziny urzędowania:Pn - pt 7.30 - 15.30

realizacja: Agencja Interaktywna zets.pl