Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X

Rodzaje świadczeń

 

Świadczeniami rodzinnymi są:


1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne;
3) jednorazowa zapomoga z tytułuurodzenia się dziecka.

 

      1. Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. 

 

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:


a) 68,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
b) 91,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
c) 98,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia
.

 

     Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego.


  • Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zł.

 

  • W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583,00 zł.

 

 Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:


  1)   urodzenia dziecka (przysługuje jednorazowo w kwocie 1000zł)

  2)   opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (wynosi 400,00zł miesięcznie) przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:
  a)   24 miesięcy kalendarzowych;
  b)   36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
  c)   72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 
  
  3)   samotnego wychowywania dziecka;przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka, także osobie uczącej się. Dodatek przysługuje w wysokości 170,00 zł na dziecko. W przypadku samotnego wychowywania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności dodatek przysługuje w wysokości 250,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 750,00 zł miesięcznie dla rodziny.

  4)   kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku: 
a)   do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
b)   powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości:
  1)   60,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
  2)   80,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

  5)   rozpoczęcia roku szkolnego;przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.2. Dodatek wypłaca się jeden raz w roku, we wrześniu, w wysokości 100,00 zł na dziecko.

  6)   podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania;przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły.
Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki, od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.
Wysokość dodatku:
- związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły wynosi 90,00 zł miesięcznie na dziecko
- związanych z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się szkoła wynosi 50,00zł
 


2. Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne

Art. 16. 

1. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
2. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
  1)   niepełnosprawnemu dziecku;
  2)   osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  3)   osobie, która ukończyła 75 lat.
3. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
4. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,00 zł miesięcznie.
Art. 17. 
1. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
2. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2. Przepisy art. 5 ust. 3-10 stosuje się odpowiednio.
3. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.


Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Raciborska 27
44-350 Gorzyce

Telefon: 032 4511671 , 032 4514444
E-mail: poczta@opsgorzyce.pl
Godziny urzędowania:Pn - pt 7.30 - 15.30

realizacja: Agencja Interaktywna zets.pl