Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X

Rodzaje świadczeń


ŚWIADCZENIA RODZINNE


Świadczeniami rodzinnymi są m.in:

1)    zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym dodatek z tytułu:

 • urodzenia dziecka
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 • samotnego wychowywania dziecka
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 • rozpoczęcia roku szkolnego
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na dojazdy i na zamieszkanie)

 

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

- rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

- opiekunowi faktycznemu dziecka;

- osobie uczącej się


2)   świadczenia opiekuńcze, w tym:

 • zasiłek pielęgnacyjny
 • specjalny zasiłek opiekuńczy
 • świadczenie pielęgnacyjne


3)   jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.


ZASIŁEK RODZINNY

ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

 

Przysługuje:

 • w wysokości do 31.10.2015 r.:

77 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia 5 roku życia,

106 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

ü  115 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

 • w wysokości od 01.11.2015 r.:

89 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia 5 roku życia,

118 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

129 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

 • osobom, do ukończenia przez dziecko:

18 roku życia

nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,

24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:

rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

ojciec dziecka jest nieznany,

powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na okres zasiłkowy (nie wcześniej niż od miesiąca w którym złożono wniosek). Okres zasiłkowy zaczyna się dnia 1 listopada i trwa do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych.

Aby starać się o prawo do któregokolwiek dodatku, należy być uprawnionym do pobierania zasiłku rodzinnego.

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU:

URODZENIA DZIECKA

 

Przysługuje:

 • jednorazowo, w wysokości 1 000 zł;
 • matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka;
 • jeśli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży (pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną);

 

OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO

Przysługuje:

 • w wysokości 400 zł miesięcznie;
 • matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką,
 • uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

24 miesięcy kalendarzowych.

36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,

72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności

 

Nie przysługuje, jeżeli:

 • bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
 • podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 • w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego;
 • dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej;
 • w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.


SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA


Przysługuje:

 • do 31.10.2015 r. w wysokości 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniami o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko nie więcej jednak niż 160 zł na wszystkie dzieci.

 

 • od 01.11.2015 r. w wysokości 185 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370 zł na wszystkie dzieci.

 

matce lub ojcu dziecka jeżeli jest osobą samotną (tj. pannie, kawalerowi, osobie pozostającej w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, rozwiedzionej, wdowie lub wdowcowi) o ile nie wychowuje dziecka z ojcem lub matką dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

drugi z rodziców dziecka nie żyje;

ojciec dziecka jest nieznany;

powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.


WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ


Przysługuje:

 • do 31.10.2015 r. w wysokości 80 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
 •  od 01.11.2015 r. w wysokości 90 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;

 matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka,

 

KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO


Przysługuje:

 • do 31.10.2015 r. w wysokości:

60 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

80 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.


 • od 01.11.2015 r. w wysokości:

80 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

100 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia

 matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;

powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO


Przysługuje:

 • jednorazowo w wysokości 100 zł na dziecko;
 • ojcu matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego, albo rocznego przygotowania przedszkolnego („zerówka”).

 

PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

 

Przysługuje:

 

 • do 31.10.2015 r. w wysokości:

pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu („na dojazdy”) z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – w wysokości 50 zł miesięcznie na dziecko.

na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem („na zamieszkanie”) w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – w wysokości 90 zł miesięcznie na dziecko

 

 • od 01.11.2015 r. w wysokości:

„na dojazdy”w wysokości 63 zł miesięcznie na dziecko.

„na zamieszkanie”  w wysokości 105 zł miesięcznie na dziecko

 

 • przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki, od września do czerwca następnego roku kalendarzowego, na:
 • matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, albo osobie uczącej się. 

Aby starać się o prawo do któregokolwiek dodatku, należy być uprawnionym do pobierania zasiłku rodzinnego.

 

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka

Przysługuje:

 • jednorazowo w wysokości 1 000 zł na jedno dziecko.
 • jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 922 zł. 
 • matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka,  

 

Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpatrzenia.

 

Do ustalenia prawa do tzw. „becikowego” obowiązują te same zasady i dokumenty co do ustalania dochodu rodziny do zasiłku rodzinnego.

 

Nie przysługuje:

 • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE


ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Przysługuje:

 • w wysokości 153 zł miesięcznie;
 • niepełnosprawnemu dziecku;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osobie, która ukończyła 75 lat;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

 

Nie przysługuje:

 • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

 

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY


Specjalny zasiłek opiekuńczy przyznawany jest na okres zasiłkowy.

Przysługuje:

 • w wysokości 520 zł miesięcznie.
 • jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 664 zł;
 • osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 1439) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub

rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Nie przysługuje m.in, jeżeli:

 • osoba sprawująca opiekę:

- ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

- ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

- legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 • osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
 • członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;
 • na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna;
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

 

Przysługuje:

 • w wysokości:

-w okresie 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. – 1 200 zł miesięcznie,

-od dnia 1 stycznia 2016 r. – 1 300 zł miesięcznie.

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od stycznia 2017 r. Waloryzacja polega na zwiększeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego o wskaźnik waloryzacji.

 • z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej:

-matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli: nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

-osobom, o których mowa w ust. 1 pkt. 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

- rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

- nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

- nie ma osób, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Nie przysługuje, jeżeli:

 • osoba sprawująca opiekę:

-ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

-ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;

 • osoba wymagająca opieki:

-pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

-została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

 • na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
 • na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna;
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Raciborska 27
44-350 Gorzyce

Telefon: 032 4511671 , 032 4514444
E-mail: poczta@opsgorzyce.pl
Godziny urzędowania:Pn - pt 7.30 - 15.30

realizacja: Agencja Interaktywna zets.pl